Another great brought to you by the .

Pretrazivanje stranice

Statisika stranice

Hitova za sadržaj : 58392

Slike

phoca_thumb_m_fn019_resize.jpg

Baner

Novosti Ispis Email
Ponedjeljak, 03 Listopad 2011 15:51

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI     BROJ  691-1-1-1-1/11

Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva, maziva, kancelarijskog materijala, prehrambenih artikala, napitaka i higijensko-sanitarnog materijala, kompjuterskog materijala,motornih pila i rezervnih dijelova.

Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva, Nabavka maziva, Nabavka kancelarijskog materijala, Nabavka prehrambenih proizvoda artikala, napitaka i higijensko-sanitarnog materijala, Nabavka kompjuterskog materijala, Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova

Ponude se dostavljaju licno ili putem poste u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa.Ne blagovremene ponude bice vraćene ponuđacu ne otvrene.Otvaranje ponuda mogu prisustvovati ovlasteni predstavnici ponuđaca.

Više detalja i informacija pogledaj te na obrascu koji možete preuzeti ovdje

 


Obavještavamo vas da je J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, u skladu sa Planom nabavki za 2012. Godinu objavilo slijedeća obavještenja
I
Obavještenje o nabavci, broj 153/11, veza 691-1-1-1-1/11, objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj 94/11. od 28.11.2011. godine
Predmet nabavke:
LOT 1- nabavka goriva
LOT2 – nabavka maziva
LOT 3- nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za motornu pilu
LOT 4 – nabavka kancelarijskog materijala
LOT 5 – nabavka prehrambenih artikala, napitaka i higijensko sanitarnog materijala
LOT 6 – nabavka potrošnog kompjuterskog materijala

Rok za prijem ponuda: 26.12.2011. godine  do 12,00 sati
Datum otvaranja ponuda: 26.12.2011. godine u 14,00 sati

Tekst obavještenja možete pogledati na web stranici preduzeća sumebpk.com.ba i u „Službenom glasniku BiH“, broj 94/11.
II
Obavještenje o nabavci, broj 154/11, veza 691-1-2-1-2/11, objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj 96/11. od 05.12.2011. godine
Predmet nabavke:
LOT 1  Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 20 G.J. „Prača“
LOT 2 – Usluge, sječe, izvoza i izgona u odjelu 32 G.J. „Prača“
LOT 3 – Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 38. G.J. „Prača“
LOT 4 – Usluge izvoza i izgona u odjelu 43/1 G.J. „Prača“
LOT 5 – Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 64 G.J. „Prača“
LOT 6 – Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 40 G.J. „Kolunska Rijeka“
LOT 7 – Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 42 G.J. „Kolunska Rijeka“
LOT 8 – Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 15 G.J. „Osanica“

Rok za prijem ponuda: 03.01.2012. godine  do 12,00 sati
Datum otvaranja ponuda: 03.01.2012. godine u 14,00 sati

Tekst obavještenja možete pogledati na web stranici preduzeća sumebpk.com.ba i u „Službenom glasniku BiH“, broj 94/11.III
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku broj 155/2011 od 05.12.2011. godine
Predmet nabavke:

LOT 1 – Izrada vlaka u odjelima za iskorištavanje u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja
LOT 2 – Sanacija i rekonstrukcija putnih komunikacija u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja

Rok za prijem ponuda: 13.12.2011. godine  do 15,00 sati
Datum otvaranja ponuda: 13.12.2012. godine u 15,00 sati

Tekst obavještenja možete pogledati na web stranici preduzeća sumebpk.com.ba
(OBJAVITI KONKURENTSKI ZAHTJEV)

Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
J.P. „BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.
G O R A Ž D E
Broj: 155/2011
Dana, 05.12.2011. godinePREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku,-

Poštovani,

U ime J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.


   1. Predmet nabavke

Predmet javne nabavke:
– Izrada vlaka u odjelima za iskorištavanje u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja
– Sanacija i rekonstrukcija putnih komunikacija u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja

ODJEL
56 G.J. „OSANICA“ ; 35 G.J. „OSANICA“
15 G.J. „OSANICA“ ; 138  G.J. „KOLUNSKA RIJEKA“
38 G.J. „PRAČA“ ; 40 G.J. „KOLUNSKA RIJEKA“
42 G.J. „KOLUNSKA RIJEKA“ ; 43/1. G.J. „PRAČA“
9 G.J. „PRAČA“ ; 65 G.J. „OSANICA“ ;
58 G.J. „PRAČA“ ; 59 G.J. „PRAČA“
SANACIJA, REKONSTRUKCIJA PUTNIH KOMUNIKACIJA u skladu sa Planom gospodarenja za 2012. godinu


1.2 OPCIJA – ako je predmet nabavke podjeljen na lotove
     Ugovor će se izvršavati prema slijedećim lotovima:

LOT 1 – Izrada vlaka u odjelima za iskorištavanje u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja
LOT 2 – Sanacija i rekonstrukcija putnih komunikacija u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja

1.3 Dobavljač može dostaviti ponudu za [samo jedan lot] [sve lotove] [____ lotova
Samo jedan lot ili sve lotove

1.4 Robe / usluge / radovi će se dostaviti / pružiti/ izvoditi do 31.12.2012. godine

1.5 Mjesto dostavljanja roba / pružanja usluga / izvođenja radova :
Navedeni odjeli pod 1.1

   2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ može predvidjeti neke
       od uslova za dobavljače, srazmjerno predmetu nabavke, kao što su:

a)  dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje jednog ili više uslova iz
     člana 23. Zakona
b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u
     relevantnim  profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c)  ekonomsko i finansijsko stanje treba garantirati ispravno izvršenje ugovora;
d)  tehnička i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvršenje ugovora.
e) rješenje za obavljanje radova u šumarstvu

2.2  Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju
       uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

   3. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

   4. Priprema ponuda

4.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.
       Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2  Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:
      J.P. „Bosansko-podrinjske šume“d.o.o.Goražde, ulica Ibrahima Popovića broj 17.
       do 13.12.2011. godine  
      Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani        
       neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim
       stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe,                      
       odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene
       ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da
       ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć
       kojom se navedene osobe ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka
       nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

4.3  Dobavljač dostavlja ponudu u originalu, na kojima će jasno pisati:
       “ORIGINAL PONUDA” .
     Original ponude treba  biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom         dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati:
     „Ponuda za javno nadmetanje -  ne otvarati”.

4.4 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili  povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće:“IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

      5. Rok za dostavljanje ponuda

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 13.12.2011.  godine u 15,00 sati.

      6.  Datum i mjesto otvaranja ponuda: (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

14.12.2011.  godine u 15,00 sati.
Sjedište ugovornog organa
Otvaranju ponuda mogu ptisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača.

      7. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.
Cijenu za radove/usluge koje su predmet javne nabavke izraziti kroz cijenu rada mašine po norma času.

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke. Ugovorni organ će navesti koju dokumentaciju zahtjeva kao dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

     8. Obavještenje o dodjeli

Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.


     9. Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od  1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

 

 


 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

J.P. “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME” d.o.o. GORAŽDE

BROJ: 655/2011.

Datum, 03.10.2011. godine

 

Na osnovu člana 26. Statuta J.P. “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde”, broj 2/07. I 8/11) I Odluke Nadzornog odbora, broj: 110/2011. od  19.09.2011. godine, JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde  objavljuje,

 

 

JAVNI OGLAS - LICITACIJU

za prodaju rashodovanog motornog vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

 

I   Predmet:  Prodaja putničkog motornog vozila

RB

VRSTA  VOZILA

MARKA/    REG.BROJ

BROJ ŠASIJE

BROJ MOTORA 

GOD. PROIZV.

POČETNA CIJENA(KM) 

KAUCIJA

 STANJE

1

Putničko

NISSAN TERANO SA56E001

VSKTBUR20U0259516

KA24005646R

1996.

2.500,00

10%

Neispravno

 

II  Pravo učešća

Pravo kupovine imaju pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosu od 10% početne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju, na žiro račun JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde, otvoren kod UNION Banka ekspozitura  u Goraždu broj: 1020070000001814, sa naznakom: „Kaucija za vozilo NISSAN TERANO registarske oznake  SA56E001”,  odnosno izvrši gotovinsku uplatu na blagajni JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde u ulici, Ibrahima Popovića  br.17,  Goražde .

 

III  Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

Vozilo se može pregledati na parking prostoru objekta  JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde u ulici Ibrahima Popovića  br.17, Goražde, svakim radnim danom i to od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 11.10.2011. godine u periodu od 8:00-15:00 sati. Kontakt osoba je Nudžeim Džihanić, telefon 038/221-040. Vozilo se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

IV  Podnošenje i otvaranje ponuda

Zatvorenu ponudu sa naznakom „Ponuda za Javni oglas-licitaciju  za prodaju motornog vozila NISSAN TERANO, registarske oznake SA56E001, dostaviti na adresu: JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde, ul. Ibrahima Popovića  br.17, 73000 Goražde, putem pošte ili na Protokol JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde . Ponuda mora biti zatvorena sa navedenim nazivom i adresom ponuđača. U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 11.10.2011. godine, do 15:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica, ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude održati će se istog dana 12.10.2011. godine u 12:15 sati u prostorijama JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde, ul. Ibrahima Popovića  br.17, 73000 Goražde.

 

 

V  Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u korist  JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde, na račun broj: 1020070000001814, otvoren kod UNION Banka ekspozitura  u Goraždu u roku od 8 dana od dana izdavanja fakture. Vozilo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti, a JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

VI  Dodatne informacije

O rezultatima oglasa ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija od 10 % će biti vraćena nakon okončanja licitacije. Tekst ove licitacije možete pogledati na našoj web stranici JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde: www.sumebpk.com.ba i na oglasnoj ploči JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde. Zainteresovani tekst oglasa i obrazac za dostavljanje ponude mogu preuzeti na protokolu JP Bosansko-podrinjske šume .d.o.o. Goražde, ul. Ibrahima Popovića  br.17, 73000 Goražde.

 

 

                                                                                                                              D I R E K T O R

                                                                                                                             Mr Kenan Kanlić

 

 

(prilog: Obrazac za cijenu ponude)  

Obrazac možete preuzeti ovjde

 

 


 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON

JP „BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.

GORAŽDE

Broj : 782/09.

Datum, 29.12.2009. godine

            Na osnovu člana 26. Statuta J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde („Službene novine BPK“, broj 2/07), člana 6. i 7. Pravilnika o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata J.P., te Odluke broj 781/09. od 29.12.2009. godine o prodaji šumskih drvnih sortimenta porijeklom iz državnih šuma,  raspisuje se

 

JAVNI OGLAS

 

O prodaji šumskih drvnih sortimenata

Opis prodaje

J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde oglašava prodaju šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na slijedeći način : Pretprodaja prodaja svog drveta iz jednog odjela prije izvođenja radova, gdje kupac preuzima sve sortimente po sortimentnom napadu na šumskom stovarištu.

Prodaja će se vršiti putem prikupljanja pismenih ponuda i to:

-         LOT 1 - odjel 17. G.J. „Osanica“

-         LOT 2 - odjel  30 G.J. „Prača“

Predmet prodaje i cijena ŠDS

-         LOT 1 - odjel 17. G.J. „Osanica“

Vrsta drveta / BUKVA

Ponuđena količina za prodaju izražena u m³

Početna cijena bez PDV

KM/m3

F trupci

16,02

325,00

L trupci

24,03

215,00

PT- I klase

84,81

120,00

PT- II klase

236,80

100,00

PT- III klase

547,58

80,00

Celuloza

738,37

45,00

Ogrijev

1.541,58

45,00

UKUPNO

3.185,26

 

 

 Vrsta drveta / SMRČA

Ponuđena količina za prodaju izražena u m³

Početna cijena bez PDV

KM/m3

PT- I klase

33,69

140,00

PT- II klase

112,71

116,00

PT- III klase

53,25

96,00

Jamsko drvo

14,03

66,00

Motke za hmelj

0,54

89,00

Celuloza

50,40

45,00

UKUPNO

264,62

 

-         LOT 2 - odjel  30 G.J. „Prača“

Vrsta drveta / BUKVA

Ponuđena količina za prodaju izražena u m³

Početna cijena bez PDV

KM/m3

F trupci

27,62

325,00

L trupci

41,42

215,00

PT- I klase

125,96

120,00

PT- II klase

337,81

100,00

PT- III klase

694,26

80,00

Celuloza

832,60

45,00

Ogrijev

1.738,68

45,00

UKUPNO

3.789,35

 

Ponuda mora sadržavati:

 

  1. Cijenu

  2. Način plaćanja

  3. Opciju ponude

 

Uslovi za učešće:

Pravo učešća u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju  sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar

2. da posjeduju dokaz o ispunjavanju  uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta,

3. da posjeduju transakcijski račun kod banke

4. porezni i PDV broj

5. dokaz da nisu u sudskom sporu sa prodavačem u vezi isporuke/nabavke drveta

6. dokaz o solventnosti te da mogu avansno platiti šumske drvne sortimente

7. da nisu dužnici preduzećima šumarstva 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

- ponuđena cijena ...................................................................   50%

- način plaćanja  ......................................................................   30 %

- referense (izvršenje ranije ugovorenih poslova)...........................   20%

Trajanje ugovora  ili rok izvršenja radova

- 31.07.2010. godine

Rok za dostavu ponuda:

                  

Rok za dostavljanje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, ulica Ibrahima Popovića broj 17 Goražde, sa napomenom „Ponuda – ne otvarati“. Na koverti treba naznačiti punu adresu ponuđača.

Otvaranje ponuda izvršiti će se komisijski, a otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača.

  

Ponude koje ne budu date prema zahtjevu i koje ne stignu do datog roka, neće biti razmatrane i vratiće se ponuđaču neotvorene.

Za sve potrebne informacije obratite se na telefon 038/221-040

Tekst javnog oglasa možete pogledati na našoj web stranici:  www.sumebpk.com.ba

        D I R E K T O R 

     MR. KENAN KANLIĆ    

 

 

Zadnja izmjena ( Ponedjeljak, 12 Prosinac 2011 19:06 )
 
Designed by Atila